Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat/a :
9/22 MŠ
2/22 MŠ
3/22 MŠ
4/22 MŠ
8/22 MŠ

Nepřijat /a:
6/22 MŠ
5/22 MŠ
1/22 MŠ
7/22 MŠ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává
u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Kněžicích: 23. 5. 2022
Datum zveřejnění: 24. 5. 22 Miroslava Jankovičová
ředitelka školy