Archiv rubriky: Aktuality

Krásné prázdniny

PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY, HODNĚ SLUNÍČKA A RADOSTNÝCH ZÁŽITKŮ. RODIČŮM KLIDNOU A ODPOČINKOVOU DOVOLENOU.
DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU A SPOLUPRÁCI!
KRÁSNÉ LÉTO VŠEM!
Kolektiv MŠ

VÁŽENÍ RODIČE,
DNES NA MŠ PROBĚHLO FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. PO ZKUŠENOSTECH Z MINULÉHO OBDOBÍ, JSME SE S PANEM FOTOGRAFEM DOMLUVILI, ŽE SE DĚTI A JEJICH SOUROZENCI BUDOU FOTIT POUZE V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY. JE TO VELICE NÁROČNÉ DOPOLEDNE, JAK ČASOVĚ, TAK ORGANIZAČNĚ.
Z TOHOTO DŮVODU NEBUDEME POSKYTOVAT ANI RODINNÉ FOTO.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
PROSÍME, PŘIJMĚTE OMLUVU, ŽE JSME VÁS NEINFORMOVALI PŘEDEM.
DĚKUJEME.

Oznámení o uzavření MŠ

VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu havárie vodovodního potrubí na MŠ, ředitelka Mateřské školy Kněžice oznamuje, po dohodě se zřizovatelem o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin již od 1. 7. – do 31. 8. 2024.
Původně měl být provoz do 12. 7., ale závada je velká, a abychom zabránili úniku vody a dalším škodám, musíme uzavřít mateřskou školu na celé prázdniny.

Děkujeme za pochopení

Provoz MŠ opět od 2. 9. 2024

Miroslava Jankovičová ředitelka MŠ

Oznámení – havárie vody

VÁŽENÍ RODIČE,
BOHUŽEL MUSÍM OZNÁMIT NEMILOU ZPRÁVU. V BUDOVĚ MŠ SE VYSKYTLA HAVÁRIE VODOVODNÍHO POTRUBÍ. ABYCHOM ZABRÁNILI ÚNIKU VODY A DALŠÍM ŠKODÁM, MUSÍME V PÁTEK 7. 6. 2024 MÍT PROVOZ MŠ POUZE DOPOLEDNÍ A TO DO 12.00HOD. V TÉTO DOBĚ PŘIJDOU INSTALATÉŘI A ZJISTÍ JAKÝ JE STAV.

JE MOŽNÉ, ŽE KVŮLI TÉTO HAVÁRII BUDE MUSET MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BÝT UZAVŘENA JIŽ OD 1. 7. 2024, ABY SE VŠE STIHLO OPRAVIT DO ZAČÁTKU ŠKOL. ROKU 24/25.
INFORMACI PODÁME AŽ PO ZJIŠTĚNÍ STAVU – ZÁVADY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ.

OMLOUVÁME SE A DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
M. Jankovičová

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat / a:
5/24 MŠ
7/24 MŠ
15/24 MŠ
8/24 MŠ
6/24 MŠ

Nepřijat /a:
9/24 MŠ
2/24 MŠ
3/24 MŠ
16/24 MŠ
4/24 MŠ
12/24 MŠ
10/24 MŠ
11/24 MŠ
14/24 MŠ
13/24 MŠ
1/24 MŠ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Kněžicích: 3. 6. 2024
Datum zveřejnění: 3. 6. 2024 Miroslava Jankovičová

ředitelka školy

Slet čarodějnic

Vážení rodiče,
V úterý 30. 4. již od rána, do odjezdu na plavání, se bude u nás konat Slet čarodějnic a čarodějů.

Děti mohou přijít v kostýmu. Budeme si hrát, soutěžit, tancovat.

Děkujeme za spolupráci

Přihláška do MŠ

Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk
Kněžice 55, 28902 kněžice
Tel.. 322312540, e-mail: ms.knezice@seznam.cz

Informace pro rodiče k zápisu dítěte do Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024 – 2025
se bude konat 15. května 2024 od 9:00 – 12:00 hodin.

Co je třeba k zapsání dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Vytištěná a vyplněná žádost o přijetí do MŠ ( zde ke stažení, nebo možno vyzvednout v MŠ osobně) – včetně potvrzení od praktického lékaře o splnění všech pravidelných očkování (potvrzení od lékaře není nutné u dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku)
  • Rodný list dítěte (stačí kopie)
  • Potvrzení o trvalém pobytu (vystaví obecní úřad)

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Žádost k předškolnímu vzdělávání je třeba odevzdat od 2. 5. do 15. 5. 2024. Jedním z následujících způsobů:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
  2. do datové schránky školy pzrtvnh
  3. poštou
  4. osobním podáním dne 15. 5. 2024 od 9. 00- 12. 00hod.

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, který zákonný zástupce obdrží osobně, e-mailem nebo SMS zprávou a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny ve vitríně u MŠ a na stránkách www. materska-skola-knezice.cz Termín zveřejnění výsledků zápisu bude do 15. 6. 2024.

Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům přijatých dětí vydává pouze na vyžádání. Záporná rozhodnutí budou odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci nebo předána osobně.

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk:

Pro školní rok 2024 – 2025

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovila následující kritéria, podle nich bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 překročí stanovenou kapacitu pro Mateřskou školu Kněžice, okres Nymburk.

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2024 – 2025 máme 5 volných míst.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Přednostně budou přijímány děti:

  • Děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti, seřazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti seřazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
Divadlo v MŠ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – PALEČEK (VESELÁ ZIMNÍ POHÁDKA)

Dne 6. 2. 2024 jsme v naší mateřské škole shlédli divadelní představení Paleček. Produkce nesla název ,,VESELÁ ZIMNÍ POHÁDKA,, Dětem se představily loutky děvčete, chlapce, šaška a pejska.
Loutky postupně dětem představily různá poučení a pravidla slušného chování.
Například – všichni ve třídě jsme kamarádi, co bychom měli správně jíst, jak se oblékat v zimě, co dělat abychom nebyli nemocní, jak pomáhat sobě i ostatním, co dělat, když si pořídíme pejska a jak se o něj starat atd.
Celé představení bylo doprovázeno tancem, zpěvem a hudbou. Děti vyslechly spoustu nových písniček, na které si i zatancovaly.
Dětem, kterých se tento den sešlo 15, se představení líbilo.

Zapsala: Kateřina Lindauerová

Jarní prázdniny

OZNÁMENÍ
Ředitelka Mateřské školy Kněžice oznamuje, po dohodě se zřizovatelem a rodiči o dočasném uzavření mateřské školy z provozních a technických důvodů (výměna podlahové pokládky v herně) v době JARNÍCH prázdnin na ZŠ.
Přerušení provozu od 12. 2. – do 16. 2. 2024

Provoz MŠ opět od 19. 2. 2024

Děkujeme za pochopení