Informace a aktuality

OZNÁMENÍ

Ředitelka Mateřské školy Kněžice oznamuje, po dohodě se zřizovatelem a rodiči o dočasném uzavření mateřské školy z provozních důvodů v době VÁNOČNÍCH prázdnin na ZŠ.
Přerušení provozu od 27. 12. 2023 do 2. 1. 2024

Provoz MŠ opět od 3. 1. 2024

Děkujeme za pochopení

Dýňohrátky

Vážení rodiče,
zveme vás na dýňové odpoledne, které se uskuteční ve středu 18. 10. od 15. 15 hod. na zahradě MŠ. V případě špatného počasí se bude konat ve třídě MŠ.
Program:
1) dlabání dýni – Dýně asi za 15 min ozdobíte dle svého vkusu. Prosíme přinést si dýni a náčiní na dlabání. Můžete si svého „ Dýňáka“ předpřipravit doma. Vaše hotové výrobky nám budou zdobit naši zahradu.
2) zdolávání překážek, hry s dýněmi –
3) vyhlášení nej…. draka, kterého jste vyrobili v září a výrobek z dýně
4) společné opékání buřtů
5) ochutnávka všeho dobrého, co maminky připraví  – dobrovolné , děkujeme.

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠI DOBROU NÁLADU 
Děkujeme za spolupráci.

Schůzka rodičů

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzku k novému školnímu roku, která se bude konat ve středu 30. 8. od 15.30 hod. Prosíme bez dětí.
Přejeme krásný zbytek prázdnin.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat/a :
3/23 MŠ
14/23 MŠ
5/23 MŠ
4/23 MŠ
10/23 MŠ
7/23 MŠ
6/23 MŠ

Nepřijat /a:
8/23 MŠ
2/23 MŠ
1/23 MŠ
11/23 MŠ
13/23 MŠ
9/23 MŠ
12/23 MŠ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Kněžicích: 25. 5. 2023
Datum zveřejnění: 26. 5. 23

Miroslava Jankovičová
ředitelka školy

Pozdrav z lázní

Vážení rodiče a milé děti,

Posílám vám velký pozdrav z Lázní Bělohrad, kde se snažím o to, abych se mohla co nejdříve vrátit do MŠ a hlavně mezi vás. Je to už dlouhá doba a stýská se mi po vás. Slyším od kolegyň a také vidím dle fotografií, jak děti ve školce pracují, hrají si, jezdí po výletech a dokonce krásně vystupují. Mám velkou radost, že ve školce je vše v pořádku a jak má být.

Mávám všem, pozdravuji a mějte šťastné dny.

Budu se na vás těšit

ředitelka Mirka

Přihláška do MŠ

Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk
Kněžice 55, 28902 kněžice
Tel.. 322312540, e-mail: ms.knezice@seznam.cz

Informace pro rodiče k zápisu dítěte do Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023 – 2024
se bude konat 10. května 2023 od 14:00 – 16:00 hodin.

Co je třeba k zapsání dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Vytištěná a vyplněná žádost o přijetí do MŠ ( zde ke stažení, nebo možno vyzvednout v MŠ osobně) – včetně potvrzení od praktického lékaře o splnění všech pravidelných očkování (potvrzení od lékaře není nutné u dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku)
  • Rodný list dítěte (stačí kopie)
  • Potvrzení o trvalém pobytu (vystaví matriční úřad)

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.

Žádost k předškolnímu vzdělávání je třeba odevzdat od 2. 5. do 10. 5. 2023. Jedním z následujících způsobů:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
  2. do datové schránky školy pzrtvnh
  3. poštou
  4. osobním podáním dne 10. 5. 2023 od 14. 00- 16. 00hod.

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, který zákonný zástupce obdrží osobně, e-mailem nebo SMS zprávou a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny ve vitríně u MŠ a na stránkách www. materska-skola-knezice.cz . do 31. 5. 2023

Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům přijatých dětí vydává pouze na vyžádání. Záporná rozhodnutí budou odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci nebo předána osobně.

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk:

Pro školní rok 2023 – 2024

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovila následující kritéria, podle nich bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 překročí stanovenou kapacitu pro Mateřskou školu Kněžice, okres Nymburk.

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2023 – 2024 máme 8 volných míst pro děti od 3 let.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku 3 – 6 let, pokud je volná kapacita i děti mladší 3let.

Přednostně budou přijímány děti:

  • Děti, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti, seřazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti seřazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
Přerušení provozu

Ředitelka Mateřské školy Kněžice oznamuje po dohodě se zřizovatelem i rodiči, o dočasném uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin.

Přerušení provozu od 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023

Provoz MŠ opět od 13. 2. 2023

V této době bude probíhat rekonstrukce (oprava+ nátěr) vnitřních dveří.

Děkujeme za pochopení

Vánoce ve školce

Vážení rodiče,
Ve středu 14. 12. 2022 se budou na školce konat Vánoce.
V dopoledních hodinách budeme u stromečku zpívat koledy, tančit, ochutnávat cukroví, hrát si….., a budeme čekat na Ježíška, zda nám něco nadělí….. děkujeme za pár kousků cukroví. (opravdu malá krabička stačí)
Na odpoledne vás všechny srdečně zveme, kdy od 15. 30 hod. děti vystoupí s malým programem. Poté si společně s dětmi vyrobíte vánoční ozdůbku a na závěr posedíme u stromečku s novými hračkami. Těšíme se na vás.

Vánoce pro děti budou pokračovat i následující den 15. 12. 22, pojedeme na výlet do Choťovic a navštívíme zde Hopík Arénu. ( trampolíny, skákací hrady aj.) Prosíme vhodné oblečení.
Odjezd: po svačince
Návrat: na oběd
Na tento výlet vybíráme příspěvek 100,- Kč, děkujeme

Plánovanou návštěvu v knihovně si necháme na březen. Ale paní knihovnice pro děti MŠ + ZŠ připravila program „Kouzelník pro děti“. V úterý 20. 12. dopoledne se těšíme do hospody NA KŘÍŽOVCE.
Děkujeme za pozvání pí. Tůmové