Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat / a:
5/24 MŠ
7/24 MŠ
15/24 MŠ
8/24 MŠ
6/24 MŠ

Nepřijat /a:
9/24 MŠ
2/24 MŠ
3/24 MŠ
16/24 MŠ
4/24 MŠ
12/24 MŠ
10/24 MŠ
11/24 MŠ
14/24 MŠ
13/24 MŠ
1/24 MŠ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Kněžicích: 3. 6. 2024
Datum zveřejnění: 3. 6. 2024 Miroslava Jankovičová

ředitelka školy