Archiv rubriky: Aktuality

Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2020/2021

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat/a :
2/20 MŠ
5/20 MŠ
9/20 MŠ
10/20 MŠ

Nepřijat /a:
8/20 MŠ
6/20 MŠ
1/20 MŠ
4/20 MŠ
3/20 MŠ

Datum zveřejnění: 8. 6. 2020

Miroslava Jankovičová
Ředitelka školy

Vážení rodiče, v pondělí 25. 5. 2020 obnovujeme provoz MŠ. Na děti se již těšíme a prosíme připravte je na trochu jiný vstup do školky. Mějte se hezky.

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče a milé děti
obnovení provozu MŠ plánujeme na 25. 5. 2020. Stane se tak za zpřísněných hygienických a provozních podmínek. Prosíme o nahlášení docházky dětí do 18. 5. (sms zprávou, e-mail)
Opatření k obnovení provozu Mateřské školy Kněžice.

Vzhledem k trvajícímu výskytu nemoci covid- 19 je pro nás na začátku obnovení provozu naší mateřské školy prvořadá bezpečnost a ochrana zdraví vašich dětí a zaměstnanců MŠ.

Tato opatření, vychází z doporučení hygienické stanice, byla projednána se zřizovatelem a doplněna o doporučení z Manuálu MŠMT. Jsou stanovena zejména na začátek obnovení provozu MŠ.

Předškolní vzdělávání nebude povinné, stejně jako v základních školách, proto je na zvážení rodičů, zda svoje dítě za této situace do MŠ pošlou.

1. Provozní doba MŠ 6.30hod. – 16.00hod.
2. Rodiče dítě předají personálu u vstupních dveří do MŠ a nebudou mít volný přístup do budovy MŠ. Nahlásí učitelce (přibližný) čas vyzvednutí dítěte a dítě opět bude předáno u vstupních dveří.
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry a pro doprovod dětí platí povinnost zakrytí úst a nosu.
3. U dětí bude při vstupu do budovy MŠ prováděn důsledný ranní filtr – měření teploty, rodiče budou dotazováni na zdravotní stav dítěte, do MŠ mohou nastoupit pouze děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Před vstupem do třídy si dítě musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
4. První den nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci dítěte předloží Čestné prohlášení dle přílohy Manuálu MŠMT ( bezinfekčnost a seznámení s rizikovými faktory. Prohlášení ve formátu PDF, je ke stažení ZDE.
5. Scházení dětí z důvodu ranního filtru a měření teploty bude vždy jen do 8 hodin.
6. Děti by měly mít s sebou každý den do MŠ nejméně jednu čistou roušku v samostatném sáčku. Pokud by některé z dětí při pobytu v MŠ vykazovalo některé z možných příznaků covid- 19, je podle Manuálu MŠMT potřeba změnit pravidla v MŠ na povinné nošení roušek.
7. Počet dětí je s ohledem na zajištění potřebných hygienických podmínek stanoven na 15 dětí. Provoz MŠ bude zajištěn pro děti rodičů, kteří budou MŠ potřebovat. Prosíme o závazné nahlášení docházky dětí do 18. 5.
8. Pracovnice MŠ budou zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí. K osušení rukou budou mít jednorázové papírové ručníky. (zajistí MŠ)
9. Děti budou používat výhradně jednorázové kapesníky.
10. Stravování bude probíhat v běžné podobě. Dětem bude ale předem prostřeno tak, aby si samy jídlo, pití a příbory nenabíraly.

V Kněžicích, dne 4. 5. 2020

Miroslava Jankovičová

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, o otevření mateřské školy jednáme a nyní čekáme na pokyny od ministra školství a zdravotnictví. Potom stanovíme konkrétní podmínky provozu. ( počet dětí, čas provozu, nošení roušek, stravování aj.,…)
Milé děti, posíláme velký pozdrav ze školy a budeme se na vás těšit. Mějte se moc dobře.

Informace k zápisu

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021
se bude konat dne 13. května 2020 od 9.00 – 16. 00 hodin

Vzhledem k mimořádným opatřením a na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis do MŠ organizován bez přítomnosti dětí. Žádost a informace o přijetí si můžete vyzvednout ve středu 13. 5. 2020 v mateřské škole, kde vám bude přiřazeno registrační číslo. Aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ, je třeba se předem s vedením mateřské školy domluvit na čase schůzky.

Vyplněné žádosti + potřebné dokumenty je třeba odevzdat do 29. 5. 2020. Jedním z následujících způsobů:
1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
2) do datové schránky školy
3) poštou
4) osobním podáním – po telefonické domluvě tel.:322312540 731573084

K žádosti o přijetí doložte: Kopii rodného listu
Kopii očkovacího průkazu
Čestné prohlášení o očkování!
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!

Kritéria přijímání dětí do MŠ Kněžice:

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2020 – 2021 máme 4 volná místa.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti starší 3 let, pokud je volná kapacita i děti mladší 3let.
Přednostně budou přijímány děti:
• Děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
• Děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 4 a 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
• Děti seřazené od 5 do 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
• Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov- seřazené od nejstaršího po nejmladší
• Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov – seřazené od nejstaršího po nejmladší

Zápis dětí do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kněžice,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání §34 odst. 2, 4 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚŽICE
Pro školní rok 2020/2021

zápis se koná

dne 13. května 2020 od 9.00 do 16.00 hodin
v Mateřské škole v Kněžicích

Vzhledem k mimořádným opatřením a na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis do MŠ organizován bez přítomnosti dětí. Žádost a informace o přijetí si můžete vyzvednout ve středu 13. 5. 2020 v mateřské škole, kde vám bude přiřazeno registrační číslo. Aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ, je třeba se předem s vedením mateřské školy domluvit na čase schůzky. (Tel.: sms 731573084, e-mail ms.knezice@seznam.cz )

V Kněžicích 10. 4. 2020 Miroslava Jankovičová
ředitelka MŠ

Odevzdání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je do 29. 5. 2020

Procvičování po celý rok

Duben: Svátky jara
Zvířátka a jejich domov

• velikonoční tradice a zvyky, říkanky
• malování kraslic různými technikami – temperové barvy, fixy, polepování
• pletení pomlázek, pěstování osení, výzdoba domova
• velikonoční pečení a zdobení perníčků
• charakteristika a znaky jara – počasí, změny v přírodě
• jarní květiny,(pojmenování, kreslení, prohlížení knih, encyklopedií…)
• domácí zvířátka a jejich mláďátka, volně žijící, v ZOO (knihy, hádanky, stavba farmy z kostek…

Průběžné procvičování po celý školní rok:
• procvičování grafomotoriky a příprava na psaní – uvolňování ruky, správné držení tužky, správný sed na židli – obtahování předkreslených tvarů, pracovní listy, zavazování tkaniček
• předmatematické představy – počítání 1 – 10 (na obrázku i v běžných denních situacích – počítáme potraviny, auta, hračky, kytky … – porovnávání více x méně…), rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník – hledáme v okolí), prostorová orientace (před, za, první, poslední…)
• rozvoj řeči – správná výslovnost, souvislé vyjadřování – vyprávění o tom, co jsme dělali, děláme, budeme dělat, poslech pohádek a jejich převyprávění, opakování a poslech básniček, popis obrázku, rozklad slov na slabiky, určování první a poslední hlásky ve slově
• zrakové vnímání – hledání rozdílů na obrázku i ve skutečnosti (schovávání předmětů, co se změnilo…), skládání puzzle, skládání rozstříhaných obrázků
• pohybový rozvoj – podle možností – přirozená cvičení, hry, tancování, běh, skákání, hry s míčem
• společenské hry s pravidly – pexeso, domino, člověče nezlob se….
• tvořivé činnosti – kreslení, malování, stříhání a lepení

Informace

Vážení rodiče, zdravím Vás z mateřské školy a velký pozdrav posílám dětem. Už 14 dní máme školku uzavřenou z důvodu mimořádných opatření v souvislosti onemocnění COVID-19. A ani zatím nevím, kdy se dveře MŠ opět otevřou. Posílám témata na duben a doporučuji s dětmi (předškoláky) je procvičovat.
Přeji dětem a vám všem pevné zdraví a klidné dubnové dny.
Miroslava Jankovičová

Mimořádné opatření

Rozhodnutí zřizovatele a ředitelky Mateřské školy Kněžice ohledně dočasného uzavření MŠ.
Mimořádné opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství se zřizovatel, po dohodě s ředitelkou mateřské školy, rozhodl v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, §3, odst. 2,
PŘERUŠIT PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚŽICE OD 17. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Děkujeme za pochopení.

Rodiče mají z daného důvodu nárok na vystavení potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ. Toto potvrzení vystavuje ředitelka MŠ Kněžice po předchozí domluvě.