Archiv pro měsíc: Duben 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, o otevření mateřské školy jednáme a nyní čekáme na pokyny od ministra školství a zdravotnictví. Potom stanovíme konkrétní podmínky provozu. ( počet dětí, čas provozu, nošení roušek, stravování aj.,…)
Milé děti, posíláme velký pozdrav ze školy a budeme se na vás těšit. Mějte se moc dobře.

Informace k zápisu

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021
se bude konat dne 13. května 2020 od 9.00 – 16. 00 hodin

Vzhledem k mimořádným opatřením a na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis do MŠ organizován bez přítomnosti dětí. Žádost a informace o přijetí si můžete vyzvednout ve středu 13. 5. 2020 v mateřské škole, kde vám bude přiřazeno registrační číslo. Aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ, je třeba se předem s vedením mateřské školy domluvit na čase schůzky.

Vyplněné žádosti + potřebné dokumenty je třeba odevzdat do 29. 5. 2020. Jedním z následujících způsobů:
1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
2) do datové schránky školy
3) poštou
4) osobním podáním – po telefonické domluvě tel.:322312540 731573084

K žádosti o přijetí doložte: Kopii rodného listu
Kopii očkovacího průkazu
Čestné prohlášení o očkování!
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!

Kritéria přijímání dětí do MŠ Kněžice:

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2020 – 2021 máme 4 volná místa.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti starší 3 let, pokud je volná kapacita i děti mladší 3let.
Přednostně budou přijímány děti:
• Děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
• Děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 4 a 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
• Děti seřazené od 5 do 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
• Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov- seřazené od nejstaršího po nejmladší
• Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov – seřazené od nejstaršího po nejmladší

Zápis dětí do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kněžice,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání §34 odst. 2, 4 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚŽICE
Pro školní rok 2020/2021

zápis se koná

dne 13. května 2020 od 9.00 do 16.00 hodin
v Mateřské škole v Kněžicích

Vzhledem k mimořádným opatřením a na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis do MŠ organizován bez přítomnosti dětí. Žádost a informace o přijetí si můžete vyzvednout ve středu 13. 5. 2020 v mateřské škole, kde vám bude přiřazeno registrační číslo. Aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ, je třeba se předem s vedením mateřské školy domluvit na čase schůzky. (Tel.: sms 731573084, e-mail ms.knezice@seznam.cz )

V Kněžicích 10. 4. 2020 Miroslava Jankovičová
ředitelka MŠ

Odevzdání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je do 29. 5. 2020

Procvičování po celý rok

Duben: Svátky jara
Zvířátka a jejich domov

• velikonoční tradice a zvyky, říkanky
• malování kraslic různými technikami – temperové barvy, fixy, polepování
• pletení pomlázek, pěstování osení, výzdoba domova
• velikonoční pečení a zdobení perníčků
• charakteristika a znaky jara – počasí, změny v přírodě
• jarní květiny,(pojmenování, kreslení, prohlížení knih, encyklopedií…)
• domácí zvířátka a jejich mláďátka, volně žijící, v ZOO (knihy, hádanky, stavba farmy z kostek…

Průběžné procvičování po celý školní rok:
• procvičování grafomotoriky a příprava na psaní – uvolňování ruky, správné držení tužky, správný sed na židli – obtahování předkreslených tvarů, pracovní listy, zavazování tkaniček
• předmatematické představy – počítání 1 – 10 (na obrázku i v běžných denních situacích – počítáme potraviny, auta, hračky, kytky … – porovnávání více x méně…), rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník – hledáme v okolí), prostorová orientace (před, za, první, poslední…)
• rozvoj řeči – správná výslovnost, souvislé vyjadřování – vyprávění o tom, co jsme dělali, děláme, budeme dělat, poslech pohádek a jejich převyprávění, opakování a poslech básniček, popis obrázku, rozklad slov na slabiky, určování první a poslední hlásky ve slově
• zrakové vnímání – hledání rozdílů na obrázku i ve skutečnosti (schovávání předmětů, co se změnilo…), skládání puzzle, skládání rozstříhaných obrázků
• pohybový rozvoj – podle možností – přirozená cvičení, hry, tancování, běh, skákání, hry s míčem
• společenské hry s pravidly – pexeso, domino, člověče nezlob se….
• tvořivé činnosti – kreslení, malování, stříhání a lepení

Informace

Vážení rodiče, zdravím Vás z mateřské školy a velký pozdrav posílám dětem. Už 14 dní máme školku uzavřenou z důvodu mimořádných opatření v souvislosti onemocnění COVID-19. A ani zatím nevím, kdy se dveře MŠ opět otevřou. Posílám témata na duben a doporučuji s dětmi (předškoláky) je procvičovat.
Přeji dětem a vám všem pevné zdraví a klidné dubnové dny.
Miroslava Jankovičová